Liturgie

Zondag 16 juni 

 

Morgendienst

Ps.  146:4, 6

Ps.    86:6

Schriftlezing: Romeinen 5:1-11

Ps. 143:2, 9, 11

Ps. 118:13

Ps.  68:10

 

Tekst: Romeinen 5:6

Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven.

 

Christus te Zijner tijd gestorven

1. toen wij krachteloos waren vanwege de daad van de zonde

2. toen wij goddeloos waren vanwege de aard van de zonde

3. toen wij reddeloos waren vanwege de straf op de zonde

 

Vragen :

1 Waar zien we dat de Heere Jezus de krachteloosheid op Zich heeft genomen? 

2 Wat betekent het dat Jezus buiten Jeruzalem geleden heeft? 

3 Wat was de symboliek van de kruisdood?  

4 Waarom staat er het redengevende voegwoord 'Want' in de tekst? 

 

Middagdienst

Ps. 115:6, 7

Tien geboden:6

Schriftlezing: Lukas 2:41-52

Ps.   34:6, 7, 8

Ps.   25:3

Ps. 127:3

 

Tekst: HC Zondag 39

Wat wil God in het vijfde gebod?

Dat ik mijn vader en mijn moeder,
en allen die over mij gesteld zijn, alle eer,
liefde en trouw bewijze,
en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe,
en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebbe,
aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren.

 

 

Het vijfde gebod en de kinderen

1 de plicht van de kinderen

2 de belofte voor de kinderen

 

Vragen:

1 Waarom staat er niet 'eert uw ouders'? 

2 Geldt dit gebod alleen voor kinderen die nog thuis wonen?

3 Waarom vindt God dit gebod zo belangrijk? 

4 Wat betekent de belofte bij dit gebod? Dat alle gehoorzame kinderen heel oud worden? 

5 Waarom hebben we Lukas 2 gelezen?